INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

ke zpracování osobních údajů společností Company can be FIT s.r.o. platné a účinné od 25.5.2018

 

Vážená klientko, vážený kliente, dovolte nám Vás informovat o tom, jak společnost Company can be FIT s.r.o. Vlkova 23, Praha 3, 130 00 (dále jen „Company can be FIT“) v souvislosti s nabízením, inzerováním, prodejem a správou produktů a služeb zpracovává Vaše osobní údaje. 

Informační memorandum popisuje základní zásady nakládání s osobními údaji klientů Company can be FIT a dále Vám poskytuje informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Company can be FIT působí jako správce i zpracovatel osobních údajů. Company can be FIT postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Od 25.5.2018 se budeme řídit při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

 

1.   Obecné informace

Company can be FIT si je vědoma zákonných povinností týkajících ze zpracování osobních údajů klientů, které musí dodržovat zejména s ohledem platnou legislativu České republiky. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec nabízet a poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás a k tomu, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého klienta informujeme. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či bývalých klientů. 

 

 

 

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme veškeré standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a)          Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a jejich  zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b)          Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c)          vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d)          Company can be FIT přijala odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

Company can be FIT s.r.o.

Vlkova 23, Praha 3, 130 00

IČ: 01526642

kancelar@fitnesspohotovost.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C207962.

 

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely:

(i)    splnění archivačních povinností;

(ii)   uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi

(iii)  oprávněný zájem

(iv)  řešení případných sporů.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává Company can be FIT Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a)          péče o klienta; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

(i)   průzkumy trhu;

(b)          nabízení produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální uživatele, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

 

2.3.   Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Company can be FIT zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména následující kontaktní a identifikační údaje.

(a)          Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení; u klienta fyzické osoby – u podnikatele také IČ a DIČ.

(b)          Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

 

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým Company can be FIT zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální zpracování.

 

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Company can be FIT v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

 

2.5.1.  V souladu s příslušnými právními předpisy je Company can be FIT oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:

(a)          příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

(b)          dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

 

2.6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává Company can be FIT pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Osobní údaje zpracovávané pro účely: (a)  vyhotovení nabídky, realizaci zakázky a fakturaci zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;

(b)          nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v tomto Informačním memorandu;

(c)          péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

 

2.7. Právo odvolat souhlas

Informační memorandum vysvětluje, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste Company can be  FIT povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a)          odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo

(b)          odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

V případě, že si přejete částečně, nebo úplně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím e-mailem na info@firstfinancial.cz

2.8. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

(a)   od samotných klientů a to přímo, anebo nepřímo, např. při využívání produktů či služeb uživateli či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např.

prostřednictvím webových stránek apod.;

(b)   z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

(c)   od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat a předat je Company can be FIT (d)  od potenciálních zájemců o služby a produkty v rámci marketingových akcí a kampaní; (e)  z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

 

2.9. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Company can be FIT či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a)          od Company can be FIT či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b)          požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, Company can be FIT či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

 

3. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Kontakt na Dpo:      

Company can be FIT s.r.o.

Vlkova 821/23

Praha 3

IČO: 01526642

kancelar@fitnesspohotovost.cz

 

Copyright © fitnessservis.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© fitnessservis.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK